Hakcipta

Segala maklumat, teks, imej, grafik, dan susunan serta bahan-bahannya ialah hakcipta kepunyaan Pejabat Dan Tanah Cameron Highlands di bawah pengawasan Kerajaan Negeri Pahang kecuali yang dinyatakan sebaliknya. Segala kandungan di portal ini tidak boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada pihak Pejabat Dan Tanah Cameron Highlands.